AIS Dictionary
特別仕様車およびパッケージ情報
2000/02( 平成12年02月 ) フルモデルチェンジ
2001/07( 平成13年07月 ) 一部改良
2002/08( 平成14年08月 ) 一部改良
2003/07( 平成15年07月 ) 一部改良
2003/10( 平成15年10月 ) グレード追加
2004/04( 平成16年04月 ) 一部改良
2004/10( 平成16年10月 ) 一部改良
2004/10( 平成16年10月 ) 特別仕様車
2005/02( 平成17年02月 ) 特別仕様車
GF-1JAPK
GF-1JAZJ
GH-1JAEH
GH-1JAUM
GH-1JAVU
GH-1JAZJ
GH-1JBFQ
2005年02月
グレード名 型式 排気量 駆動 シフト ドア 定員 変更内容
アインス
GH-1JBFQ 1595cc FF AT 5 5 特別仕様車
2004年10月
グレード名 型式 排気量 駆動 シフト ドア 定員 変更内容
フライハイト
GH-1JAZJ 1984cc FF AT 5 5 特別仕様車
GH-1JBFQ 1595cc FF AT 5 5 一部改良
GLi
GH-1JAZJ 1984cc FF AT 5 5 一部改良
GT
GH-1JAUM 1780cc FF AT 5 5 一部改良
2004年04月
グレード名 型式 排気量 駆動 シフト ドア 定員 変更内容
GH-1JBFQ 1595cc FF AT 5 5 一部改良
GLi
GH-1JAZJ 1984cc FF AT 5 5 一部改良
GT
GH-1JAUM 1780cc FF AT 5 5 一部改良
2003年10月
グレード名 型式 排気量 駆動 シフト ドア 定員 変更内容
GT
GH-1JAUM 1780cc FF AT 5 5 グレード追加
2003年07月
グレード名 型式 排気量 駆動 シフト ドア 定員 変更内容
GH-1JBFQ 1595cc FF AT 5 5 一部改良
GLi
GH-1JAZJ 1984cc FF AT 5 5 一部改良
2002年08月
グレード名 型式 排気量 駆動 シフト ドア 定員 変更内容
GH-1JBFQ 1595cc FF AT 5 5 一部改良
GLi
GF-1JAZJ 1984cc FF AT 5 5 一部改良
GLi プレミアムパッケージ
GF-1JAZJ   FF AT 5 5 一部改良
2001年07月
グレード名 型式 排気量 駆動 シフト ドア 定員 変更内容
GH-1JAVU   FF AT 5 5 一部改良
GLi
GF-1JAPK   FF AT 5 5 一部改良
2000年02月
グレード名 型式 排気量 駆動 シフト ドア 定員 変更内容
GH-1JAEH   FF AT 5 5 フルモデルチェンジ
GLi
GF-1JAPK   FF AT 5 5 フルモデルチェンジ